กรณีประชาชนไม่สวมหน้ากากอนามัย /หน้ากากผ้า
เมื่ออยู่นอกเคหสถาน/สถานที่สาธารณะ
ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 20:00 น.
ที่มา : ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)
Cr: ศูนย์ข้อมูล Pattaya Covid-19

Categories: COVID-19